fbpx
Foto ke kurzům

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1.         ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1       POSKYTOVATEL

Poskytovatelem se rozumí společnost s níž Objednatel uzavřel Smlouvu:

Autoškola Chmiel s.r.o. , Havířov IČO 09261672 se sídlem Karolíny Světlé 1359/24, Podlesí, 736 01 Havířov, IČ: 09261672, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C 82582/KSOS, tel.: 777075215, e-mail: info@autoskolachmiel.cz

1.2       OBJEDNATEL

Objednatelem se rozumí každá osoba, která uzavře s Poskytovatelem smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), které spočívají ve výcviku Objednatele jako žadatele o řidičské oprávnění nebo zdokonalování jeho řidičských schopností, pro které již má platné řidičské oprávnění (dále jen „Služba“).

Každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání jedná s Poskytovatelem nebo s ním uzavřel Smlouvu je dále označen jako „Spotřebitel“.

1.3       OBECNÁ USTANOVENÍ

1.3.1      Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

1.3.2      Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ve Smlouvě lze sjednat ustanovení odchylná od Obchodních podmínek, přičemž taková ujednání mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.3.3      Poskytovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčeny smluvní vztahy vzniklé před účinností takových změn či doplnění.

1.3.4      Právní vztahy Poskytovatele a Objednatele výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a u Spotřebitele i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.3.5      Poskytovatel se zavazuje poskytovat Službu v plném rozsahu a v souladu s požadavky stanovenými zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel se současně zavazuje vést výuku dle podmínek stanovených v Obchodních podmínkách a Smlouvě.

1.3.6      Objednatel je povinen dodržovat veškeré povinnosti pro něj vyplývající z těchto Obchodních podmínek.

2.         SMLOUVA

2.1       UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.1      Smlouva může být mezi Poskytovatelem a Objednatelem uzavřena na základě odeslání vyplněného objednávkového formuláře na konkrétní Službu (kurz) Objednatelem, a to přes webové stránky Poskytovatele https://autoskolachmiel.cz (dále jen „Webové stránky”). K uzavření Smlouvy dojde okamžikem doručení e-mailu s potvrzením objednávky do e-mailové schránky Objednatele. Přílohou potvrzení objednávky je aktuální znění Obchodních podmínek.

2.2       DRUHY NABÍZENÝCH KURZŮ

2.2.1      Seznam kurzů nabízených Poskytovatelem se včetně jejich popisu nachází na Webových stránkách.  

2.2.2      Objednatel provede výběr kurzu v rámci vyplnění objednávkového formuláře na Webových stránkách.

2.3       OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

2.3.1      Poskytovatel bude Službu poskytovat řádně a včas s vynaložením veškeré profesionální péče. Při poskytování Služby je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s relevantními právními předpisy.

2.3.2      Služba je poskytována v čase dle možností Poskytovatele s přihlédnutím k preferencím Objednatele.

2.3.3      Objednatel je povinen se účastnit výuky v termínech stanovených Poskytovatelem pro poskytování Služby. Porušení tohoto ustanovení, byť jen jednou, se považuje za závažné porušení povinností Objednatele.

2.3.4      Objednatel je povinen se řídit pokyny Poskytovatele týkajícími se získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Porušení tohoto ustanovení se považuje za závažné porušení povinností Objednatele.

2.3.5      Poskytovatel poskytne Službu zejména prostřednictvím zaměstnanců, přičemž je také oprávněn použít k poskytování Služby i třetí osobu.

2.3.6      Objednatel je povinen zajistit Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k poskytování Služby na základě Smlouvy.

2.3.7      Vyučovací hodina (teorie i praktického výcviku) trvá 45 minut.

2.3.8      Přidělený učitel praktického výcviku (jízd) čeká na domluveném místě pro zahájení předmětné jízdy s Objednatelem vždy max. 20 min.

2.3.9      Objednatel může zrušit jízdu praktického výcviku nejméně 24 hodin před jejím domluveným zahájením.

2.3.10    Učitel praktického výcviku může z důvodu neznalosti práv a povinností vyplývajících ze zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem, přerušit praktický výcvik do doby, kdy Objednatel nabude znalosti požadované pro úspěšné složení závěrečné zkoušky z teorie, která je jednou z podmínek pro získání řidičského průkazu příslušné skupiny.

2.4       SPECIFICKÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SPOČÍVAJÍCÍ VE VÝCVIKU OBJEDNATELE JAKO ŽADATELE O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ

2.4.1      Před zahájením teoretické výuky je Objednatel povinen předat Poskytovateli vyplněnou žádost o přijetí k výuce a výcviku a posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem Objednatele.

2.4.2      Rozpis výuky teorie nalezne Objednatel buď na Webových stránkách nebo jej na žádost obdrží od přiděleného lektora.

2.4.3      Poskytovatel při první vyučovací hodině teorie předá Objednateli přihlašovací údaje do vzdělávacího softwaru, který slouží Objednateli k individuálnímu studiu teorie. V tomto software také Objednatel skládá zkušební testy ve smyslu odst. 2.4.5 Obchodních podmínek.

2.4.4      Objednatel je povinen si vést osobní záznam hodin teoretické výuky, kterých se účastnil. Objednatel je současně povinen svou účast na vyučovací hodině teoretické výuky potvrdit podpisem do třídní knihy.

2.4.5      Před první jízdou praktického výcviku musí Objednatel absolvovat výuku teorie, pro jejíž úspěšné absolvování je nutné složit dvacet zkušebních testů z teorie ve vzdělávacím softwaru dle pokynu Poskytovatele s tím, že minimálně deset testů musí splnit na více než 43 bodů. Objednatel testy skládá při vyučovací hodině teorie a nebo dle pokynů Poskytovatele.

2.4.6      Před první jízdou praktického výcviku obdrží Objednatel od Poskytovatele průkaz žadatele. Objednatel je povinen mít průkaz žadatele při všech jízdách praktického výcviku, výuce zdravotní přípravy a praktickém výcviku údržby vozidla. Při nesplnění této povinnosti je Objednatel povinen uhradit pokutu ve smyslu článku 2.4.13 a .2.4.14.

2.4.7      Objednatel předloží lektorovi teorie nebo učiteli praktického výcviku průkaz žadatele vždy na konci jízdy praktického výcviku nebo jiné výuky, a to za účelem zaznamenání absolvované výuky. Objednatel nesmí po ukončení jízdy nechat průkaz žadatele učiteli praktického výcviku.

2.4.8      Po poslední jízdě praktického výcviku předá Objednatel svůj průkaz žadatele učiteli praktického výcviku a domluví si termín závěrečné zkoušky. Toto je možné uskutečnit pouze v případě, že má Objednatel splněny všechny své finanční závazky vůči Poskytovateli vzniklé na základě Smlouvy.

2.4.9      Poskytovatel se zavazuje umožnit Objednateli průběh sjednaného kurzu s frekvencí jízd uvedeném u daného typu kurzu výše v Obchodních podmínkách, jestliže si tyto jízdy včas naplánoval. Pokud se Objednatel nedostaví na jakoukoliv domluvenou jízdu či jízdu včas v souladu s odst. 2.3.9 Obchodních podmínek nezruší, tak se ukončení kurzu o přiměřenou dobu prodlužuje.  

2.4.10    Objednatel je povinen Poskytovateli uhradit před závěrečnou zkouškou 600 Kč za provedení závěrečné zkoušky z praktické jízdy, a to nad rámec Odměny. Před každou z opakovaných závěrečných zkoušek z praktické jízdy uhradí Objednatel Poskytovateli vždy 600 Kč za její provedení, a to opět nad rámec Odměny. Objednatel hradí tuto odměnu na základě písemné výzvy.

2.4.11    Objednatel je povinen Poskytovateli uhradit před opakovanou závěrečnou zkouškou z pravidel silničního provozu (teorie) vždy 600 Kč za provedení závěrečné zkoušky, a to nad rámec Odměny.

2.4.12    V případě, že se Objednatel z jakéhokoliv důvodu nemůže dostavit na domluvený termín závěrečné zkoušky, tak je povinen tuto skutečnost oznámit Poskytovateli nejpozději 76 hodin před zahájením zkoušky. Pokud se Objednatel k závěrečné zkoušce bez výše specifikovaného řádného oznámení nedostaví, tak se Objednatel zavazuje Poskytovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to do 5 dnů od obdržení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuskutečnit další zkoušku z odborné způsobilosti do okamžiku uhrazení výše uvedené smluvní pokuty.

2.4.13    V případě, že se Objednatel nedostaví na jízdu praktického výcviku bez řádného zrušení jízdy dle 2.3.9 Obchodních podmínek, tak se Objednatel zavazuje Poskytovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 400 Kč za každou zmeškanou vyučovací hodinu, a to do 5 dnů od obdržení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty.

2.4.14    Objednatel může zrušit vyučovací hodinu teorie nejméně 24 hodin před jejím domluveným zahájením. V případě, že se Objednatel nedostaví na hodinu teoretické výuky bez řádného zrušení lekce dle výše uvedených podmínek, tak se Objednatel zavazuje Poskytovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou zmeškanou vyučovací hodinu teorie, a to do 5 dnů od obdržení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty.

2.4.15    Pokud Objednatel ztratí průkaz žadatele, tak se zavazuje Poskytovateli uhradit smluvní pokutu v maximální výši 200 Kč, a to do 5 dnů od obdržení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty.

2.4.16    V případě předčasného ukončení kurzu dohodou Poskytovatele a Objednatele, vrátí Poskytovatel Objednateli poměrnou část Odměny, která odpovídá nevyužité části Služby. Pro výpočet vrácené poměrné části Odměny se od Odměny odečte Poplatek, přičemž zbylá část Odměny je rozdělena na 45 částí, z nichž každá část odpovídá jedné vyučovací hodině výcviku. Poskytovatel se zavazuje vrátit Objednateli tuto poměrnou část Odměny do 14 dnů od uzavření dohody o ukončení kurzu.

3.           PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.1      Objednatel se zavazuje Poskytovateli zaplatit za poskytování Služby na základě Smlouvy odměnu ve výši, která je uvedená na Webových stránkách u Objednatelem vybraného kurzu (dále jen „Odměna“).

3.1.2      Objednatel se zavazuje Poskytovateli zaplatit poplatek za uzavření Smlouvy a rezervaci místa na jím vybraném kurzu ve výši 4.000 Kč vč. DPH (dále jen „Poplatek“). Poplatek je zahrnut v Odměně.

3.1.3      Odměna je splatná v termínu uvedeném v příslušné faktuře zaslané na e-mail Objednatele, který Objednatel vyplnil v Objednávce. 

3.1.4      Poskytovatel a Objednatel se mohou dohodnout na úhradě Odměny ve splátkách dle individuálně sjednaného splátkového kalendáře.  

3.1.5      V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s úhradou Odměny či některé její části o více než 5 dní, tak je Objednatel povinen k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,5 % denně z částky, s níž je Objednatel v prodlení. Objednatel je povinen tuto smluvní pokutu Poskytovateli uhradit do 5 dnů od obdržení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty. Takovéto prodlení se považuje za závažné porušení povinností Objednatele.

4.           OSTATNÍ

4.1.1      Smlouva je uzavřena vždy na dobu určitou, a to do dvou let od okamžiku uzavření Smlouvy. Výše uvedené ustanovení nemá vliv na nárok Poskytovatele na úhradu Odměny, a to i když neposkytne Objednateli Službu dle Objednávky v celém rozsahu, s výjimkou situace, kdy nebude Služba v době platnosti Smlouvy poskytnuta výlučně z důvodů na straně Poskytovatele.

4.1.2      V případě, že jsou vzájemná práva a povinnosti Objednatele i Poskytovatele vzniklá v souvislosti se Smlouvou vypořádána před uplynutím doby dle odst. 4.1.1 Obchodních podmínek (zejména jejich splněním), tak platnost Smlouvy končí tímto okamžikem, tzn. před uplynutím výše uvedené doby.

4.1.3      Poskytovatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě závažného porušení povinností Objednatele. Výpověď je účinná dnem jejího doručení Objednateli. V případě výpovědi Smlouvy není Poskytovatel povinen vrátit Objednateli žádnou část Odměny.

4.1.4      Objednatel není oprávněn jakoukoliv pohledávku vyplývající ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.

4.1.5      Doručování veškerých písemností se provádí na adresu uvedenou v Objednávce. Pokud Objednatel uvede kontaktní adresu, tak Poskytovatel zasílá veškeré listiny primárně na tuto adresu. V případě změny kontaktních údajů, je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu Poskytovatele o této změně písemně informovat.

4.1.6      V případě doručování jakékoliv písemnosti v souvislosti se Smlouvou, se při nepřevzetí písemnosti při doručování a jejím následném uložení na poště považuje za okamžik doručení 10. den od uložení na poště. V případě vrácení písemnosti zpět odesílateli bez předešlého uložení na poště se považuje za okamžik doručení 10. den od vrácení písemnosti odesílateli.

4.1.7      Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž Poskytovatelem nejsou účtovány náklady nad rámec základní sazby poskytovatele komunikačních služeb Objednatele.

5.          REKLAMACE

5.1.1      Objednatel má právo uplatnit u Poskytovatele reklamaci vadného plnění Poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců od předmětného plnění Poskytovatele.

5.1.2      Pokud je vada plnění odstranitelná, tak může Objednatel žádat náhradní plnění anebo přiměřenou slevu z Odměny.

5.1.3      V případě, že není možné vadu plnění odstranit a tato představuje překážku řádného využití Služby, tak může Objednatel odstoupit od Smlouvy, anebo žádat přiměřenou slevu z Odměny.

5.1.4      Reklamaci plnění Poskytovatele lze uplatnit osobně na pobočce Poskytovatele, poštou nebo e-mailem na adrese info@autoskolachmiel.cz. Poskytovatel na základě uplatnění reklamace vystaví Objednateli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jakým způsobem vyřízení reklamace Objednatel požaduje.

5.1.5      Poskytovatel rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamace, pokud se Poskytovatel s Objednatelem nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má Objednatel stejná práva, jakoby se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

5.1.6      Po vyřízení reklamace vydá Poskytovatel Objednateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace vč. případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.           POUČENÍ SPOTŘEBITELE

6.1.1      Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

6.1.2      Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od Smlouvy informovat Poskytovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).    Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.1.3      Pokud Spotřebitel odstoupí od Smlouvy, je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo příslušné oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, vrátit. Pro vrácení plateb Poskytovatel použije stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce.

6.1.4      Pokud Spotřebitel požádal, aby poskytování Služeb začalo během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, tak je povinen zaplatit Poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých Služeb do doby, kdy Poskytovatele informoval o odstoupení od Smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem Služeb stanoveným ve Smlouvě.

6.1.5      Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

6.1.6      Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé.

6.1.7      Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.1.8      Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

6.1.9      Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

7.           ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.1      Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se vztah Objednatele a Poskytovatele řídí českým právním řádem.

7.1.2      Vzájemné spory mezi Poskytovatelem a Objednatelem řeší obecné soudy.

7.1.3      Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.1.2024.