fbpx
Foto ke kurzům

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost

Autoškola Chmiel s.r.o. , Havířov IČO 09261672 se sídlem Karolíny Světlé 1359/24, 736 01 Havířov, IČ: 09261672, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C 82582/KSOS, tel.: 777 075 215, e-mail: info@autoskolachmiel.cz

(dále jen: „správce“)

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: sídlo dle odd. č. 1.

e-mail: info@autoskolachmiel.cz

telefon:  777 075 215

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů, které jste mu poskytl/a, zejména na základě Vámi vyplněné objednávky:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • e-mailová adresa
 • trvalé bydliště
 • korespondenční adresa
 • telefonní číslo
 • údaje o bankovním spojení
 • údaje o zdravotním stavu


III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • výslovný souhlas se zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů podle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; zejména při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné poskytnutí předmětné služby (jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, trvalé bydliště, korespondenční adresa, telefonní číslo, údaje o bankovním spojení), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností správce,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a současně pro účely plnění povinností správce na základě obecně závazných právních předpisů (u daňových dokladů se bude jednat o dobu nejméně 10 let od skončení zdaňovacího období, ve kterém se plnění na základě příslušné smlouvy uskutečnilo, což představuje dobu, po kterou musí správce v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daňové doklady uchovávat).

2. Zvláštní kategorie osobních údajů uchovává správce maximálně do okamžiku uplynutí jednoho roku od uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Vámi a správcem.

3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V.

Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou níže uvedené osoby, které zpracovávají osobní údaje pro správce dle jeho pokynů (zpracovatelé):

 • osoby podílející se na realizaci služeb na základě smlouvy, zejména učitelé,
 • osoby zajišťující marketingové služby,
 • poskytovatelé doručovacích a poradenských služeb pro správce spočívajících zejména ve zpracování účetnictví.

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé e-mailových služeb / cloudových služeb.


VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na příslušný soud.


VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, která poskytují s ohledem na aktuální stav technologií dostatečné zabezpečení v souladu s GDPR.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Zaškrtnutím příslušného pole a následným odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře správce potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.